Bentley (1 blue eye)

Bentley (1 blue eye)

Mixed, 1 blue eye. Bath, nails, anal glands. Family: Chesney Vet: St. Augustine Animal Clinic

Chesney

Chesney

Chihuahua Bath, nails, anal glands. Sometimes tender around rear. Family: Bentley (mixed with 1 blue eye) Vet: St. Augustine Animal Clinic