Cherokee

Shitzu Bath, brush, ear hairs Vet: Plantation Animal Hospital