Fubu (Shihtzu Mix)

Owner: Donita Waddley

Shihtzu Mix
Fiesty
#4 Trim, nail trim
Vet: Humane Society

Fubu (Shihtzu Mix)
  • Tel: 904- 217-2202
  • Location: 581 N. Clay St., 32084